Intermediêre- en Seniorfase

Graad 4 – 7-leerders ontvang onderrig in 6 vakke en Graad 7-leerders in 9 soos uiteengesit in die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (KABV). Graad 4 – 7-leerders word ook blootgestel aan Robotika en kodering.

Leerders van Graad 5 – 7 kry die geleentheid om hul handboeke op tablette te laai. Die MiEbooks toep word hiervoor gebruik en is ‘n produk van IT School innovation. Onderwysers kan notas, foto’s en self video’s na leerders se handboeke stuur. Elke leerder het sy eie profiel en kan daarom in sy eie handboeke onderstreep en notas maak. Daar is ook ‘n opsie waar leerders ‘n opsomming van al die onderstreepte werk kan maak. Alle skryfwerk word steeds in die leerders se skryfboeke gedoen. Deur gebruik te maak van tablette, stel ons leerders bloot aan die wêreld van tegnologie en word hulle bemagtig om met vrymoedigheid tegnologie te gebruik om hulle leerproses te ondersteun.

Die leerders volg in die eerste en derde kwartaal ‘n toetsrooster en in Junie en November word ‘n eksamen afgelê. Die KABV vereis ook dat die leerders gedurende die derde kwartaal aan projekte blootgestel word. Hierdie projekte word so ver moontlik in die klas voltooi.
Deurlopende assessering verseker dat opvoeding en onderrig van ‘n hoë kwaliteit is en dat leerder, onderwyser en ouer op ‘n deurlopende basis op hoogte gehou word van ‘n leerder se vordering. Verslae word aan die einde van elke kwartaal uitgereik. Ouers het die geleentheid om, na die ontvangs van die kwartaallikse verslag, dit met die onderwysers te bespreek tydens oueraande.
Leerders ontvang gedurende die jaar sertifikate vir sport, kultuur en ‘n positiewe gesindheid betreffende verskeie aangeleenthede waar hul behulpsaam was. Na afloop van die Junie- en November eksamens, word akademiese prestasie sertifikate oorhandig aan leerders wat die volgende resultate behaal het:
Afrikaans Huistaal, English First Additional Language en Wiskunde bo 80%,
Sosiale- en Natuurwetenskappe bo 85%.

‘n Hoë premie word op akademiese werk geplaas. Daar word deur middel van differensiasie na elke leerder se spesifieke behoeftes omgesien en individuele hulp word sover moontlik verleen.