Grondslagfase

Ons bied die vakke aan soos deur die WKOD voorgeskryf m.a.w. Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Xhosa, Wiskunde en Lewensvaardighede.

1.1 Huistaal bestaan uit: Luister en praat; lees en klanke; handskrif en skryf.

1.2 Eerste Addisionele Taal (Engels) bestaan uit:
• Luister en praat
• Lees en klanke
• Skryf- en Taalstruktuur (slegs vir Gr. 3)

1.3 Wiskunde bestaan uit:
• Getalle
• Bewerkings en verwantskappe
• Patrone
• Ruimte en vorm
• Meting en datahantering

1.4 Lewensvaardigheid bestaan uit:
• Aanvangskennis: Sosiale wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde), Natuurwetenskap en Tegnologie
• Persoonlike- en Sosiale Welstand Sosiale en emosionele gesondheid, verhoudinge met ander mense en die omgewing waarop waardes en houding berus.
• Skeppende kunste: Uitvoerende kuns: dans, drama, musiek en Visuele kuns.
• Liggaamsopvoeding: Waarneming en bewegingsontwikkeling, ritme, balans en lateraliteit.

2. Assessering
Elke vak het spesifieke inhoud (minimum vereistes) wat elke kwartaal bemeester moet word. In die verlede was     daar slegs minimum vereistes vir die jaar aangedui

Prestasie kodes:
Formele assesseringstake (soos vasgestel deur die WKOD) word ook elke kwartaal in al die vakke gedoen. Leerders word tydens die aanbieding van 4 vakke geassesseer. ‘n Kode (volgens ‘n 1- tot 7-punt skaal) word op ‘n deurlopende wyse aan leerders se werk en optrede toegeken. Formele assessering word gebruik om die finale punt vir die vak te bepaal.

Beskrywing van die vaardigheid volgens die Nasionale Beleid:
7 – Uitmuntende prestasie
6 – Verdienstelike prestasie
5 – Beduidende prestasie
4 – Voldoende prestasie
3 – Matige prestasie
2 – Basiese prestasie
1 – Ontoereikende prestasie

3. Verslagdoening
* Leerders ontvang ‘n formele leerderverslag aan die einde van elke kwartaal.
* Gesprekke met ouers vind deurlopend plaas – kommunikasie is vir ons baie belangrik.