Ouervereniging

Die doel van die OV is hoofsaaklik om ouerbetrokkenheid by die skool aan te moedig en te koördineer en as skakel tussen die personeel en ouers op te tree. Die skakeling met die ouers vind plaas deur middel van klasverteenwoordigers wat aan die begin van elke jaar aangewys word. Die OV verleen waar benodig hulp aan personeel ten opsigte van enige akademiese-, kultuur- of sportbyeenskomste. Alle ouers en voogde van ingeskrewe leerlinge van die skool kan lede word van die OV en ouers wat graag betrokke wil raak kan die OV enige tyd kontak om in te skakel.

Kontakpersoon: Marzanne Swanepoel marzanne1979@gmail.com