Ons missie

Laerskool Stellenbosch streef na uitnemendheid op alle terreine van skoolaktiwiteite om gebalanseerde leerders vir die samelewing te ontwikkel. Die strewe na uitnemendheid vind plaas deur: Leerders toe te rus met die vermoë tot selfstandige denke, lewensvaardighede, kommunikasievermoëns en kreatiwiteit vir die eise van ‘n voortdurende veranderende, kennisgedrewe wêreld. Leerkragte wat die geskikte leeromgewing en geleenthede skep deur leerders te stimuleer en te bemagtig met kennis en die benutting daarvan sodat leerders tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel. Ouers wat in deelgenootskap met die skool aktief betrokke is by ‘n verskeidenheid van aktiwiteite en bydraes lewer sodat leerders en leerkragte op hulle take kan fokus.

Ons visie

Die opvoeding in die skool sal ingestel wees op die uitbouing van etiese waardes en waardering van kultuur. Etiese waardes sal in die opvoedingsproses uitgeleef word. Orde, dissipline en respektering van elke individu vorm die grondslag vir sukses en ‘n gelukkige skoolgemeenskap. Die milieu waarbinne onderrig geskied, sal relevant wees tot die samelewing waarbinne die kinders hulle later as volwassenes moet handhaaf. ‘n Kultuur van leergewilligheid word nagestreef waarbinne elkeen sy volle potensiaal kan ontwikkel. Ons leerders, leerkragte en ouers tree altyd met lojaliteit op en skep sodoende tradisie en trots vir Laerskool Stellenbosch.

In ‘n neutedop

Laerskool Stellenbosch prospektus