Leerondersteuning

Personeel

Hoof Koördineerders: 

Anéle Erasmus leerondersteuning@lstellen.co.za

Marli Goldie marligoldie@gmail.com (Slegs Eekhorinkies en Graad R)

Arbeidsterapeute:

Annaré Agenbag             Arbeidterapie    072 449 9050   annareagenbag@gmail.com

Jeanne-Marie Meyer    Arbeidsterapie    083 321 7349   veldmuisie@gmail.com

Ronelle Slabbert            Spraakterapie     073 172 3180    ronelle@slabbertspeechtherapy.co.za

Tania du Toit                  Opvoedkundige Sielkunde            taniadutoit.psych@gmail.com

Mia Taljaard                   Spelterapeut     taljaardmia@gmail.com

 1. SKOOLGEBASSEERDE ONDERSTEUNINGSPAN (SGOS) 

Die doel van hierdie span is hoofsaaklik om na die vordering van die leerders om te sien, maar om ook aan die onderwysers hulp en leiding te gee. 

                                                                                                        

 1. WAT BEHELS LEERONDERSTEUNING?

Ons is bevoorreg om ‘n leerondersteuningspos te hê. Die emosionele welstand van ons leerders is baie belangrik, aangesien dit ‘n groot impak op hulle akademiese prestasie kan maak. Wanneer die leerder se selfvertroue en selfbeeld goed is, lei dit tot verbetering in sy/haar skoolprestasies.

Die leerder se unieke leerbehoeftes word bepaal d.m.v. die volgende:

 • Informele assessering
 • Die leerder se skoolboeke en leerderverslag
 • Gesprekke met die leerder se ouers, betrokke onderwyser(es) en terapeute.

Die leerder word daagliks vir ten minste ‘n halfuur onttrek. Tydens Leerondersteuning word individueel aandag gegee aan die leerder se spesifieke leerbehoeftes, bv. leesvermoë, leesbegrip, spelling, vaslegging van taalkonsepte en wiskundige begrippe. Sodoende word die agterstande wat die leerder mag beleef ingehaal en die basiese beginsels (klanke, spelreëls, getalbegrip) weer vasgelê.

Leerondersteuning behels ook verryking deur die bekendstelling, vaslegging en inoefening van verskillende studiemetodes, hulp met huiswerk en leer vir toetse en eksamens. Aanbevelings geskied in samewerking met sielkundiges en terapeute.

 1. DAGLEERDERS

Sedert die tweede kwartaal van 2014 is daar nie meer leerders wat as dagleerders uit die klasse onttrek word nie. Die leerders bly in hul onderskeie klasse terwyl die vakonderwyser die nodige werk verduidelik en opdragte gegee word. Die leerder kry die geleentheid om die nodige vrae oor die opdrag te vra en seker te maak dat die opdrag verstaan word. Dit voorsien dat leerders nie enige inligting, wat deur die vakonderwyser wat die assessering gaan opstel, mis nie. Die leerders word eers uit die klas onttrek in ‘n ander vak waarin daar nie hindernisse ervaar word nie.

 1. VERWYSINGSPROSEDURE

4.1.      Die onderwyser bespeur ‘n hindernis:

 • Hanteer in klaskamerverband, doen intervensie en vul die intervensievorm in.
 • Neem die leerder binne en buite klasverband waar en maak volledige aantekeninge.
 • Bestudeer die leerderprofiel (inskrywingsvorms, kliniekrekord, rapporte, inligting van ouers en vorige grade se onderwysers), vorige werkboeke en vorige jaar se vorderingskedules.
 • Bespreek die probleem met die ouers en vra hul bystand.
 •  Skep ‘n individuele ondersteuningsplan vir die leerder om in die klas te volg.
 • Traumagevalle word direk by die DBOS se sielkundige/maatskaplike werker aangemeld.
 •  Verwys na SGOS
 • Indien die ondersteuning in die klas nie ‘n impak het nie, verwys die opvoeder die saak na die SGOS.
 • Die onderwyser voltooi ‘n verwysingsvorm vir die SGOS.
 • Die volgende moet in die verwysing vervat word:
 • Agtergrondgeskiedenis/huislike omstandighede
 • Ondersteuning wat die leerder reeds ontvang.
 • Enige relevante mediese geskiedenis.
 • Skolastiese uitdagings/sterk punte.
 • Alle vorige intervensie en die leerder se reaksie op die intervensie.

4.3.      Die SGOS-koördineerder:

 • Bestudeer die verwysingsvorm saam met die onderwyser wat die leerder verwys het.

4.4.      ‘n SGOS-vergadering met die onderwyser wat die leerder verwys het:

 • Spanlede hou ‘n deeglike gevallebespreking en betrek alle betrokke rolspelers.
 • Verdere aanbevelings word aan die onderwyser gemaak.

4.5       Onderwyser voer aanbevelings uit.

4.6       Die SGOS volg op en hersien aanbevelings indien nodig.

4.7       Indien die SGOS se aanbevelings nie na ‘n redelike tydperk ‘n verandering bring nie, word die saak
verder na die Distriksgebaseerde Ondersteuningspan (DBOS) verwys. Die volgende dokumentasie word saam met die verwysingsvorm na die Distrikskantoor gestuur:

 • Verwysingsvorm, geteken deur ouer (oorspronklike)
 • Geboortesertifikaat/ID-dokument van leerder (afskrif),
 • Jongste rapport (afskrif)
 • Leerondersteuner-assesseringsverslag
 • Opvoeder se verslag (alles wat aan die SGOS voorsien is)/Intervensieverslag/voorbeelde van leerder se werk (± 2 tot 4 bladsye)
 • Die SGOS se verslag (notule en aanbevelings)
 • Ander professionele verslae (afskrifte)
 • Die DBST sal op die verwysing reageer, maar ‘n toetsing sal nie noodwendig plaasvind nie.
 1. INTERVENSIES

Amptelike WKOD-intervensievorms word kwartaalliks deur elke vakonderwyser ingevul. Die vorms is verpligtend vir leerders wat nie aan die slaagvereistes voldoen nie. Sommige onderwysers verkies om hulle waarnemingsverslae as intervensie te gebruik. Dit is ook aanvaarbaar.

 1. DIDAKTIES

Vakonderwysers doen ‘n uur ‘n week didaktiese klasse met leerders wat leerhindernisse ervaar. Die klasse word in ‘n tydgleuf ingepas wat die onderwyser genoegsame tyd gun om by verpligte buitemuurse aktiwiteite betrokke te wees. Die leerder en ouer(s) word deur die vakonderwyser in kennis gestel indien die leerder didaktiese klasse benodig.

 1. HULPVERLENING

Hulpverlening word deur die assistente van graad R tot graad 3 verskaf. Die assistente staan die leerders in skooltyd by en hindernisse word uit die weg geruim of vaslegging word gedoen.

 1. SGOS-VERGADERINGS

Die ondersteuningspan vergader weekliks in een van die pouses. Tydens die vergadering word leerders of onderwysers se behoeftes, rakende leerhindernisse, bespreek en ‘n plan van aksie word gevorm om die betrokke partye by te staan. Volledige notules word gehou.

 1.  LEERDERS MET AKKOMMODASIE VIR TOETSE EN EKSAMENS

Vanjaar het sewe van ons leerders die nodige dokumentasie en toestemming van die WKOD ontvang om die eksamen met vergunning te skryf. Die leerders skryf eksamen in ‘n aparte lokaal. Fasiliteerders, wat deur die WKOD opgelei is, ondersteun die leerders tydens toetse en eksamens, maar streng voorskrifte moet aan voldoen word. Die toekenning van fasiliteerders aan leerders hang af van die beskikbaarheid van fasiliteerders en lokale. Die volgende onderwysers en assistente, wat steeds by die skool betrokke is, is sedert 2014 opgelei en het die nodige sertifikaat van die WKOD ontvang: Carolien Heenop, Noeline Southey, Elmarie Stoeder, Joanet Joubert, Danelle Meintjes, Carina Opperman, Elize Henn, Madilien Roos en Gregory Nel.

 1. LEERDERS MET VOLTYDSE FASILITEERDERS

Die toegewing word net vir leerders wat op die outismespektrum gediagnoseer is, oorweeg. Die versoek van die ouers word deur die SGOS bespreek en die leierspan sal die finale besluit neem. Formele aansoek word dan by die WKOD gedoen. Die voltydse fasiliteerder is die grootste deel van die skooldag saam met die betrokke leerder in die klas. Die fasiliteerders word deur die ouers aangestel en bly die ouers se verantwoordelikheid, maar hulle moet by die skool se beleide en dissipline hou. Elke fasiliteerder ontvang ‘n inligtingstuk rakende die skool se verwagtinge.

 1. KOSTE VAN LEERONDERSTEUNING: Vanaf 2015 is daar geen koste vir leerders wat Letinaerondersteuning by Anéle Erasmus of Marli Goldie ontvang nie.
 1. TINA COWLEY LEESSENTRUM: Die Tina Cowley Leessentrum Stellenbosch is vanaf 2015 op ons skoolterrein. Elke leerder in die skool ontvang ‘n aanvanklike gratis leesevaluesie. Die nodige dokumente sal deur Tina Cowley aan die leerders verskaf word. Toestemmingsbriewe is na alle leerders se ouers gestuur. Die ouers kon vir Sorét Heüser direk kontak vir terugvoering of vra dat hul kind se verslag huis toe gestuur word. Alle gr. 1’s en nuwe leerders sal jaarliks met hul ouers se toestemming ‘n gratis toetsing ontvang.bio
 1. BIOLINKBIOLINK, onder leiding van Dr Dierdré Bester, bied kursusse en sessies vir ons leerders en ouers aan. In 2015 het die sessies op Dinsdae en Donderdae op die skoolterrein plaasgevind, maar sedert hulle hul eie lokaal in 2016 in die dorp oopgemaak het, word die skoolterrein nie meer vir die klasse gebruik nie. Biolink help leerders om te konsentreer, te fokus en om optimaal te presteer.
 1. SAMI – SOUTH AFRICAN MEMORY INSTITUTE: Die SA Instituut vir Gesamiheue Ontwikkeling, onder leiding van Danelle van der Westhuizen, is `n dinamiese opvoedkundige instansie wat aan ons leerders die geleentheid bied om hul totale menswees te ontwikkel, hul studietydperk te verkort en hul studievaardighede te verbeter. Die ouers en leerders word persoonlik vir afsprake gekontak of sessies word by die skool aangebied. Opvolgsessies word na ‘n redelike tyd met die leerders gedoen
 1. C-MATHS ABACUS – Ghita Rix bied die wiskunde onersteuning vir kinders vanaf 3 jaar aan. Die diens is op Maandae en Woensdae by die skool beskikbaar.c-maths
 1. FIREFLY LEERONDERSTEUNING: Annamie Rademeyer bied vanaf 2016 akademiese ondersteuning vir ons leerders van gr. 1 tot 7 en remediërende onderrig firevir leerders van gr. 1 tot 3. Sy leer ons leerders ook hoe om te leer deur ‘n studiekursus vir gr. 4 tot 6 en ‘n aangepaste studiekursus vir gr. 7-leerders ter voorbereiding vir gr. 8 aan te bied. Die kursus word by die skool aangebied en notas word ingesluit. Annamie bied vir gr. 4 tot 7 werkswinkels vir taal, spelling en skryfwerk aan. Verskeie studiekursusse is al deur die jaar aan ons leerders aangebied.brai
 1. BRAIN GAIN: Salomi le Roux help ons leerders om te konsentreer, hul algemene prestasie in akademie en sport te verbeter, met studiehulp en die hantering van trauma.
 1. SOETLIEF: Die program word al ‘n geruime tyd by ons skool aangebied. Alle Soetlief-programme fokus op effektiewe emosionele en sosiale ontwikkelingsprogramme, die ontwikkeling van verskeie vaardighede in kinders om hulle toe te rus vir die lewe en om leierskap te ontwikkel. Die programme leersoet kinders om emosies te identifiseer, daaroor te kommunikeer en dit te beheer. Dit fokus op groepsdruk en groepsidentiteit en die onderrig van probleemoplossingsvaardighede. Kinders word verdeel in groepe van agt. Lesse vind een keer per week vir 32 weke plaas. Dit geskied slegs gedurende die skoolkwartaal. Elke sessie is 45 minute lank. In die 45 minute word vyf tot sewe verskillende aktiwiteite gedoen om ‘n sekere beginsel vas te lê.

ANéLE ERASMUS

SGOS-Koördineerder