Intermediêre- en Seniorfase

Gr. 4 – 6-leerlinge ontvang volgens die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (KABV) onderrig in 6 vakke, nl.:

1. Afrikaans Huistaal
2. English First Additional Language
3. Wiskunde
4. Natuurwetenskappe en Tegnologie
5. Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
6. Lewensvaardighede (Liggaamlike opvoeding: Persoonlike en Sosiale Welsyn en Skeppende Kunste)

Gr. 7-leerlinge ontvang volgens die Kurrikulum Assesseringsbelid Verklaring (KABV) onderrig in 9 vakke, nl.:

1. Afrikaans Huistaal
2. English First Additional Language
3. Wiskunde
4. Natuurwetenskappe
5. Tegnologie
6. Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
7. Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
8. Lewensvaardighede (Liggaamlike opvoeding; Persoonlike en Sosiale Welsyn)
9. Kuns en Kultuur

Leerlinge van Graad 5 – 7 kry die geleentheid om hul handboeke op tablette te laai. Die MiEbooks toep word hiervoor gebruik en is ‘n produk van IT School innovation. Onderwysers kan notas, foto’s en self video’s na leerlinge se handboeke stuur. Elke leerling het sy eie profiel en kan daarom in sy eie handboeke onderstreep en notas maak. Daar is ook ‘n opsie waar leerlinge ‘n opsomming van al die onderstreepte werk kan maak. Alle skryfwerk word steeds in die leerlinge se skryfboeke gedoen. Deur gebruik te maak van tablette, stel ons leerlinge bloot aan die wêreld van tegnologie en word leerlinge bemagtig om met vrymoedigheid tegnologie te gebruik om hulle leerproses te ondersteun.

Die leerlinge volg in die eerste en derde kwartaal ‘n toetsrooster en in Junie en November word ‘n eksamen afgelê. Eksamenroosters, wat die werkafbakening bevat, word vroegtydig aan die Gr. 4 – 7-leerlinge beskikbaar gestel.

Deurlopende assessering verseker dat opvoeding en onderrig van ‘n hoë kwaliteit is en dat leerling, onderwyser en ouer op ‘n deurlopende basis op hoogte gehou word van ‘n leerder se vordering. Verslae word aan die einde van elke kwartaal uitgereik. Na ontvangs van die kwartaallikse verslag het die ouers geleentheid om ‘n onderhoud met die onderwyser te reël tydens die oueraande ten einde die verslag te bespreek.

Leerlinge ontvang gedurende die jaar sertifikate vir sport, kultuur en ‘n positiewe gesindheid betreffende verskeie aangeleenthede waar hul behulpsaam was. Na afloop van die Junie- en November eksamens, word akademiese prestasie sertifikate oorhandig aan leerders wat die volgende resultate behaal het:

Afrikaans Huistaal, English First Additional Language en Wiskunde bo 80%,
Sosiale- en Natuurwetenskappe bo 85%.

‘n Hoë premie word op akademiese werk geplaas. Daar word deur middel van differensiasie na elke leerder se spesifieke behoeftes omgesien. Individuele hulp word sover moontlik verleen. ‘n Multidissiplinêre benadering word gevolg, deurdat professionele didaktiese hulp en terapeute ingespan word as ondersteuning vir akademiese probleme. Ander probleme wat leerders mag ondervind, word na die Skoolgebaseerde Ondersteuningspan verwys.