Nasorg

Laerskool Stellenbosch Nasorgsentrum

Navrae:                  Carina Opperman
E-pos:                    carina.opperman@vodamail.co.za
Faks:                      021 887 6956
Telefoon:               082 457 3812

 

Ons is bly dat u besluit het om u kind aan ons sorg toe te vertrou.   Dit is vir ons ’n groot voorreg om ook deel van sy/haar opvoeding te wees.  As mede-opvoeders, sal ons probeer om te alle tye die belange van u kind voorop te stel.  Ons nooi u dus uit om, met vrymoedigheid, enigiets met ons te bespreek.  Dit is vir ons baie belangrik dat daar goeie kommunikasie sal wees sodat die kinders daarby kan baat.

Hier volg kortliks ’n uiteensetting van wat die Nasorg van Laerskool Stellenbosch behels:

 

NASORGTYE

  1. Die Nasorg vir leerders is oop op die volgende tye:

Maandag tot Donderdag:
Eekhorinkies:              12:30 – 17:30
Graad R tot 2:             13:00 – 17:30
Gr. 3:                           13:30 – 17:30
Gr. 4 – 7:                     13:55 – 17:30

Vrydae:
Sluit die Nasorg om 17:00 vir alle leerders.
Daar sal geen Nasorg  wees op die laaste dag van elke kwartaal nie.

  1. Die Nasorg sluit stiptelik om 17:30 en die Nasorgpersoneel verlaat dan die perseel.

Enige Nasorgleerder wat dan nog nie afgehaal is nie is die ouer se eie  verantwoordelikheid. Indien u met mev. Opperman reël, by selfoon 082 4573 812, kan ons in geval van nood, u tegemoetkom.  ’n Bedrag van R10,00 per elke vyf minute sal egter gehef word indien leerders na 17:30 en Vrydae na 17:00 afgehaal word.   Hierdie reëling sal streng toegepas word.

  1. Die Nasorg sal gedurende skoolvakansies en openbare vakansiedae gesluit wees.

Indien daar ’n vakansieprogram aangebied word, sal u betyds in kennis gestel word van
datums en fooie. Vakansie-nasorg moet vooruit betaal word en sal slegs oorweeg word
indien daar meer as 10 kinders bespreek.

 

BYWONING

Duidelike reëlings oor bywoning moet met mev. Opperman getref word.  Daar word ’n bywoningsregister gehou om goeie kontrole uit te oefen.

Indien ’n leerder op ’n betrokke dag afwesig gaan wees, moet ons asseblief VOOR  die tyd, of OP DIE DAG, skriftelik in kennis gestel word of skakel/sms vir Carina Opperman by 082 4573 812.

 Daar word verwag dat die betrokke ouer of verantwoordelike persoon sal aanmeld as hulle die leerders kom haal.  Hierdie reëling is veral noodsaaklik as die leerder vroeër as gewoonlik die sentrum verlaat.  Indien ouers nie self die leerder kan kom haal nie, moet hulle die naam van die persoon wat daarvoor verantwoordelik is, verstrek.  Geen leerder mag by die Withuisie afgheaal word nie.

 

MIDDAGETE

U is self verantwoordelik vir ’n middagete-kospakkie.  Kos kan in die mikrogolfoond warm gemaak word.  Kospakkies wat duidelik gemerk is, kan ook in die yskas gehou word.

 

STUDIE

Leerders sal vir ten minste ’n uur of langer studeer.  Dit bly egter die leerders en ouers se verantwoordelikheid om toe te sien dat skoolwerk voltooi word.  U moet verstaan dat alhoewel ons ons bes doen, dit, as gevolg van die groot getal leerders, soms baie moeilik is om die nodige individuele aandag te gee. Dit beteken egter ook baie vir die leerders as hulle ouers by hulle tuiswerk betrokke is.  Leerders kan ook hulle musieklesse in ’n musiekkamer oefen.

 

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Leerders moet ’n rooster van hulle buitemuurse aktiwiteite by die Nasorg indien.
Dit geld slegs vir skoolaktiwiteite.

Die skool maak nie voorsiening, of is nie verantwoordelik, vir aktiwiteite buite skoolverband, soos bv. ballet, dans en perdry nie.  Reëlings in verband met bogenoemde moet skriftelik by die Nasorg ingedien word.  Leerders moet aanmeld vóór hulle die Nasorg verlaat en weer as hulle terugkeer van sodanige aktiwiteit.

 

TERREINREëLS

Nasorgleerders mag onder geen omstandighede die skoolterrein verlaat om byvoorbeeld die kafee te besoek nie.

LW:  Indien leerders by ’n maat gaan speel, moet beide ouers (Nasorgleerders sowel as die maat se ouers) skriftelik toestemming daartoe gee of skakel/sms vir mev Carina Opperman by 082 457 3812.

Leerders mag slegs op sekere aangeduide areas van die skoolterrein speel.   Dit is belangrik dat ons te alle tye weet waar hulle is.  Die netheid en instandhouding van ons skoolgebou en -terrein is vir ons belangrik en ons verwag van ons leerders om dit te respekteer.   Areas en lokale waar hulle bedrywig was, moet dus netjies agtergelaat word.

 

SWEMBADREëLS

Nasorgleerders mag onder geen omstandighede van die swembad gebruik maak nie, tensy dit in aangewysde Swemoefening tye soos op Buite-Kurrikulêre rooster is en vooraf skriftelike toestemming van die ouers ontvang is.

 

MEDIES  (Kyk vorm)

Dit is belangrik dat ons oor die naam en telefoonnommer van u geneesheer en u mediesefondsnommer beskik.

Die naam en KORREKTE telefoonnommer van die ouers of ‘n ander kontakpersoon moet verstrek word – in geval van nood.

Medikasie (bv. antibiotika) moet duidelik gemerk en die presiese tyd van dosering moet aangedui word – dit kan in die yskas gebêre word.   Ouers moet self onthou om dit huis toe te neem.

 

KLERE

Leerders is verplig om “speelklere” saam te bring, want hulle kan om verstaanbare redes nie met hulle skooldrag aan speel nie.

Leerders kan ’n tas/sak met speelklere of sportklere ens. in die Nasorgklas stoor.   Alles moet baie duidelik gemerk wees.  Dit is egter die ouer en leerder se verantwoordelikheid om te sorg dat hierdie besittings, sowel as die skooltas, saam met die leerder huis toe gaan.

 

KOSTE:

Tarief1:            R30 per dag vir leerders wat elke dag nasorg bywoon
      (d.w.s. 10 dae of meer per maand)

Tarief2:            R35 per dag vir leerders wat nie gereeld nasorg bywoon nie
                        (d.w.s. minder as 10 dae per maand)

’n Rekening met die bedrag en betaaldatum daarop,  sal aan u per e-pos gestuur word. Rekeninge word aan die einde van elke maand uitgegee.

Dit bly albei ouers se plig en verantwoordelikheid om te sorg dat die maandelikse rekening ontvang word en dat dit betyds vereffen word. ’n Boete van R50 per maand (of enige gedeelte van ’n maand) sal gehef word vir enige laat betalings.

Nasorggeld MOET asseblief afsonderlik en NIE saam met skoolfonds of enige ander geld inbetaal word nie.

 

INTERNETBETALINGS:      Die bank besonderhede is soos volg:

Rekening naam:        Laerskool Stellenbosch

Bank:                          ABSA

Takkode:                    632005

Rekeningnommer:    410493578

Verwysing:                “Nasorg-”
+ (U Nasorg Rekening nommer op die staat
+ U kind se Naam en Van)

Baie belangrik:  U moet die betaalstrokie na die skool epos na: liza@lstellen.co.za met die   volgende besonderhede daarop: “Nasorg-“, plus die naam van die Leerder.  Ons moet die strokie op die datum van inbetaling, soos aangedui op die rekening, ontvang en nie later nie.

 

KONTANTBETALINGS: Die korrekte bedrag, in ’n koevert, met die Leerder se Naam daarop, moet persoonlik by die Finansiële sekretaresse (Liza Venter) ingehandig word.

TJEKS: Moet aan Laerskool Stellenbosch uitgemaak, afsonderlik betaalbaar (nie saam met enige ander skoolgeld) ook by die Finansiële sekretaresse ingehandig word.

 

DISSIPLINE

Ons probeer om ‘n aangename ontspanne “huislike” atmosfeer te skep waarin die leerders kan ontwikkel.   U sal egter verstaan dat ons, ook ter wille van u kind, goeie dissipline in die Nasorg moet handhaaf.

Verskillende reëls sal aan die leerders verduidelik word.  Hierdie reëls sal streng toegepas word en konsekwente optrede sal, na oortreding daarvan, volg.   Ons glo en vertrou egter dat met die kwaliteit van ons leerders, drastiese optrede nooit nodig sal wees nie.  Hier doen ons weer eens ‘n beroep op u samewerking en ondersteuning, want daarsonder kan ons nie, in u afwesigheid, die regte leiding aan u kind gee nie.

Ons versoek u om deeglik kennis te neem van hierdie skrywe.

Ons sal bly wees as u die aangehegte vorms sal voltooi en aan die skool terugbesorg.

 

Vriendelike groete

 

CARINA OPPERMAN                                                          HAWKIE DE VILLIERS

NASORGHOOF                                                                    SKOOLHOOF